תשלום אגרת רשם החברות \ רשם השותפויות

  באמצעות משרדנו ניתן לרשום חברה בעלות של 490 ש"ח בתוספת מע"מ כולל השליחות לרשם החברות בירושלים.

על פי הוראות חוק החברות, התשנ"ט- 1999 ופקודת השותפויות, [נוסח חדש], התשל"ה-1975, חייבת כל חברה וכל שותפות בתשלום אגרה שנתית בשיעור ובאופן שקבע שר המשפטים בתקנות והיא תשולם כל שנה.

חברות - האגרות השנתיות לשנת 2010

אם שולמה האגרה עד סוף חודש פברואר 2010- 1043 ש"ח (אגרה מופחתת)

אם שולמה האגרה בחדשים מרץ עד דצמבר 2010-  1,386ש"ח

 

שותפויות - האגרות השנתיות לשנת 2010

אם שולמה האגרה עד סוף חודש פברואר 2010- 715 ש"ח (אגרה מופחתת)

אם שולמה האגרה בחדשים מרץ עד דצמבר 2010- 1209 ש"ח

 

1. כל תשלום בסכום הנמוך מהקבוע בתקנות ייחשב כתשלום חלקי בלבד.

2. את האגרות ניתן לשלם בכל סניפי בנק הדואר, לחשבון רשם החברות, בשובר מיוחד שנשלח לכל חברה ושותפות, לפי הכתובת הרשומה אצל רשם החברות והשותפויות.

3. למידע כללי ובנושא אגרות ניתן להתקשר לטלפון: 1-700-70-60-44  02-6209444בשעות 15:30-13:30 בימים א-ה'.

4. אי תשלום אגרה שנתית מהווה הפרת חובה כמפורט בסעיף 354 (א) לחוק החברות, התשנ"ט-1999. אם החברה לא תתקן את ההפרה יהא עליה לשלם עיצום כספי בסך 7340 ש"ח.רשם החברות רשאי לדרוש תשלומו של העיצום הכספי מכל מי שרשום במרשמי הרשם כדירקטור או שהיה רשום בזמן ההפרה.

 

ניתן לשלם באמצעות האינטרנט:

www.havarot.justice.gov.il

http://ecom.gov.il/justice  

 

עקב העלייה במדד המחירים לצרכן יהיה נוסח התוספת הראשונה לתקנות החל ביום ו' ט"ו בטבת התשס"ט (1 בינואר 2010) כדלקמן: 

 

1. אגרת רישום חברה - 2,650ש"ח.

 

2.  עיונים:

בתיק החברה - 45 ש"ח

במרשם החברות , לכל חברה -  45 ש"ח.

בפנקס השעבודים , לכל חברה - 45 ש"ח.

 

3. קבלת מידע באמצעות המחשב לכל חברה:

עד 5 עמודי מחשב - 45 ש"ח

לכל עמוד נוסף- 2 ש"ח

4. אימות, לכל עמוד- 2 ש"ח

5. צילום, לכל עמוד - 2 ש"ח

6. אישור צילום, לכל עמוד - 2 ש"ח

7. תמצית מידע על חברות , ערוך לפי מספרי רישום, מען, תאריך רישום, מילת מפתח בשם או פרט מזהה אחר של חברה, לכל חברה - 6 ש"ח

8. הגשת הצעת מיזוג, לכל חברה מתמזגת 2,435 ש"ח

9. אגרה שנתית - 1,386 ש"ח.

10. אגרה שנתית מופחתת - 1,043ש"ח.

 

החל מיום 1.7.2008, חברה המבקשת להירשם במרשם החברות שתשלם את אגרת הרישום באמצעות שובר תשלום במזומן או באמצעות כרטיס אשראי באתר האינטרנט - רישום החברה יבוצע בנוהל הרגיל.

           

חברה המבקשת להירשם במרשם החברות אשר תשלם את אגרת הרישום באמצעות המחאה - הטיפול בבקשת רישום החברה יתחיל רק לאחר קבלת אישור תשלום ממחלקת הנהלת חשבונות של רשם החברות, (עד עשרה ימים מיום קבלת המסמכים באגף רשם החברות).

 

שותפויות

בעד הגשת פרטים לשם רישום שותפות:

א) בשותפות כללית - 485 ש"ח

ב) בשותפות מוגבלת שאינה שותפות מוגבלת זרה 485 ש"ח

 

על ההון המוגבל שעד 300,000 ש"ח1% אך לא פחות מ-485 ש"ח

על ההון המוגבל שמעל 300,000 שקלים חדשים ועד 980,000 שקלים חדשים  0.6%

על ההון המוגבל שמעל 980,000 שקלים חדשים 0.1%

 

ג) בשותפות מוגבלת זרה - 485 ש"ח

בעד הגשת הודעה על הגדלת הון מוגבל – על סכום הגדלת

ההון המוגבל שעד 300,000 שקלים חדשים   %  1אך לא פחות מ – 485 ש"ח

על סכום הגדלת ההון המוגבל שמעל 300,000 ש"ח ועד 950,000 0.6% ש"ח

על סכום הגדלת ההון המוגבל שמעל  950,000 שקלים חדשים 0.1%

3. בעד פרסום ברשומות לפי תעריף שנקבע

4. בעד עיון בפנקס השותפויות, לכל שותפות 43

5. בעד צילום מסמך, לכל עמוד  1.00

6. אגרה שנתית לשותפות רשומה, שתשולם בעד כל שנה  חוץ מהשנה שבה נרשמה – 715ש"ח

אם שולמה האגרה לאחר סוף חודש פברואר ולפני סוף אותה שנה - 1,209ש"ח

אם שולמה האגרה לאחר סוף אותה שנה, לפי השיעור שבתוקף בעת התשלום

 

שמות עסק

1. עם הגשת בקשה לרישום שם עסק - 242 ש"ח

2. עם הגשת הודעה בדבר שינוי פרטים בפנקס הרישום - 242 ש"ח

3. בעד כל תעודת רישום - 119 ש"ח

4. בעד כל עיון במסמכים שנרשמו במשרד הרשם - 43 ש"ח

5. בעד אישור העתק או קטע של תעודת רישום או של הודעה רשומה, לכל עמוד 2 ש"ח

6. צילום, לכל עמוד 1 ש"ח

7. אישור צילום, לכל עמוד 2 ש"ח